Strona główna- Szkolenia i doradztwo- Regulamin rekrutacji

Regulamin rekrutacji

Niniejszy regulamin dotyczy szkoleń z cyklu Uniwersytet Karpacki i Szkoła Karpackich Liderek oraz doradztwa dla NGO realizowanych w latach 2011 - 2014 w ramach projektu pt. Porozumienie Karpackie "Karpaty Naszym Domem" aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń i doradztwa

w ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-857/10
pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” 
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa w szkoleniach i doradztwie w ramach projektu pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” nr POKL.05.04.02-00-857/10.
 2. Realizatorem projektu nr POKL.05.04.02-00-857/10 pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” jest Stowarzyszenie Ekopsychologia z siedzibą w Krakowie (30-611) przy ul. Wysłouchów 30B/1, www.ekopsychologia.pl, pełniące funkcję  Organizacji Wiodącej Porozumienia Karpackiego.
 3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V. Dobre rządzenie, Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.04.2011 r. do 31.01.2014 r.

§ 2
SŁOWNIK POJĘĆ

Ilekroć w Regulaminie mowa o:

 1. Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr POKL.05.04.02-00-857/10 pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego” realizowany w ramach umowy podpisanej pomiędzy Stowarzyszeniem Ekopsychologia a Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin rekrutacji uczestników szkoleń i doradztwa w ramach projektu nr POKL.05.04.02-00-857/10 pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego”.
 3. Uczestniku projektu – należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielanego wsparcia, czyli uczestników szkoleń i doradztwa.
 4. Realizatorze projektu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Ekopsychologia, które realizuje projekt, z siedzibą w Krakowie (30-611) przy ul. Wysłouchów 30B/1.
 5. Porozumienie Karpackim – należy przez to rozumieć Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”  zawarte w dn. 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy, w celu zgromadzenia jak największej liczby organizacji i instytucji wokół ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat.
 6. Sekretariacie Projektu – należy przez to rozumieć biuro Stowarzyszenia Ekopsychologia, które pełni rolę Organizacji Wiodącej Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”, zlokalizowane przy ul. Grabina 6/18, 32-840 Zakliczyn, województwo małopolskie.
 7. Organizacjach – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe.
 8. Instytucjach – należy przez to rozumieć instytucje administracji publicznej, w szczególności samorządowej.

§ 3
CELE PROJEKTU
 1. Celem ogólnym projektu jest wzmocnienie i rozwój Porozumienie Karpackiego „Karpaty Naszym Domem” jako partnera dialogu obywatelskiego ukierunkowanego na wdrażanie Ramowej Konwencji Karpackiej w regionie. 
 2. Celami szczegółowymi projektu są:

a) budowa platformy współpracy NGO poprzez rozwój Porozumienia Karpackiego oraz wypracowanie i wdrożenie strategicznego planu działania;
b) stworzenie internetowej platformy komunikacyjnej, która przyczyni się do efektywnej komunikacji pomiędzy organizacjami członkowskimi porozumienia, administracją i społecznością lokalną;
c) wzmocnienie kompetencji NGO regiony karpackiego poprzez sieciowanie, szkolenia i doradztwo;
d) wzmocnienie i rozwój dialogu społecznego w regionie karpackim w celu ułatwienia współpracy administracji z NGO oraz zainicjowanie działań uwzględniających specyfikę rozwoju Karpat w dokumentach strategicznych i w kierunkach rozwoju województw karpackich;
e) upowszechnienie wiedzy o Konwencji Karpackiej i możliwości jej wykorzystania dla rozwoju regionu.

§ 4
WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH I DORADZTWIE
 1. W oferowanych w ramach projektu szkoleniach i doradztwie uczestniczyć mogą osoby będące:
  a) pracownikami (umowa o pracę/umowa cywilnoprawna) organizacji pozarządowych lub instytucji administracji publicznej posiadających siedzibę na terenie województw: śląskiego, małopolskiego lub podkarpackiego,
  b) wolontariuszami organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województw: śląskiego, małopolskiego lub podkarpackiego,
  c) członkami zarządu organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województw: śląskiego, małopolskiego lub podkarpackiego,
  d) członkami organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie województw: śląskiego, małopolskiego lub podkarpackiego.
 2. Z oferowanych form wsparcia w pierwszej kolejności będą mogły korzystać organizacje członkowskie Porozumienia Karpackiego oraz organizacje zainteresowane przystąpieniem do Porozumienia Karpackiego.
 3. Priorytetowo będą traktowane zgłoszenia, w których organizacja lub instytucja oddeleguje 2 przedstawicieli, z poszanowaniem zasady równości płci.
 4. Warunkiem przyjęcia do projektu osób spełniających kryteria, o których mowa w § 4 pkt. 1, 2, 3 jest ponadto:
  a) prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego najpóźniej na 5 dni przed planowanym terminem szkolenia, przy czym formularz będzie umieszczany na stronie internetowej www.porozumieniekarpackie.pl najpóźniej 21 dni przed datą każdego szkolenia lub doradztwa;
  b) otrzymanie od Beneficjenta potwierdzenia przyjęcia do projektu.
 5. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 6. Uczestnik szkolenia lub doradztwa w ramach projektu jest zobowiązany poinformować Beneficjenta o rezygnacji z udziału najpóźniej na 3 dni przed terminem rozpoczęcia szkolenia lub doradztwa.

§ 5
RODZAJ UDZIELANEGO WSPARCIA

W ramach projektu oferowane są następujące formy wsparcia:

 1. szkolenia w ramach Uniwersytetu Karpackiego:
  a) Mechanizmy współpracy NGO z administracją,
  b) Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie,
  c) Rozwiązywanie konfliktów lokalnych,
  d) Rozwój terenów górskich,
  e) Udział publiczny w Konwencji Karpackiej,
  f) Aspekty prawne w NGO;
 2. szkolenia w ramach Szkoły Karpackich Liderek:
  a) Wzmocnienie pewności siebie,
  b) Umiejętność prezentacji i wypowiadania się,
  c) Wzmocnienie mocnych stron,
  d) Inicjowanie społecznej aktywności lokalnej,
  e) Prawa i obowiązki obywatelskie 
 3. doradztwo dla organizacji pozarządowych w zakresie prawa, księgowości oraz współpracy z administracją samorządową i rządową.

§ 6
PROCES REKRUTACJI
 1. Rekrutacja uczestników Projektu zostanie przeprowadzona zgodnie z zasadą równych szans.
 2. Terminy rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji będą na bieżąco umieszczane na stronie internetowej projektu: www.porozumieniekarpackie.pl.
 3. Rekrutacja do udziału w projekcie oparta jest na akcji informacyjno-promocyjnej, która polega na informowaniu o projekcie poprzez: mailing i newsletter wysyłany do organizacji pozarządowych i administracji samorządowej z regionu karpackiego, informacje umieszczone na stronie www.porozumieniekarpackie.pl oraz na portalach dla organizacji pozarządowych w tym www.ngo.pl.
 4. Osoby zainteresowane uczestnictwem w Projekcie muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie projektu: www.porozumieniekarpackie.pl. Nie jest możliwy inny sposób zgłoszenia się do udziału w projekcie.
 5. Rekrutacja Kandydatów będzie odbywać się w sposób ciągły aż do wyczerpania limitu miejsc.
 6. W przypadku większej ilości kandydatów na poszczególną grupę, zostanie utworzona lista rezerwowa. W przypadku rezygnacji osoby zakwalifikowanej ze szkolenia lub doradztwa, osoby z listy rezerwowej mają prawo wstąpić na miejsce osób rezygnujących, według kolejności, na jakiej znajdują się na liście rezerwowej. Osoby z listy rezerwowej mają pierwszeństwo przy zapisie na kolejne grupy szkoleniowe.
 7. O zakwalifikowaniu kandydatów do uczestnictwa w projekcie decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz spełnienie przez nich kryteriów formalnych warunkujących udział w projekcie.
 8. O wyniku postępowania rekrutacyjnego każdy kandydat zostanie powiadomiony drogą elektroniczną lub telefonicznie.
 9. Osoby zgłaszające chęć uczestnictwa w projekcie zobowiązane są do podpisania najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia dokumentów rekrutacyjnych, tj.:
  a) Formularza zgłoszeniowego;
  b) Oświadczenia beneficjenta ostatecznego;
  c) Oświadczenia uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych;
  d) Oświadczenia o statusie osoby reprezentującej organizację pozarządową / instytucję w projekcie.
  Podpisanie tych dokumentów jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa w projekcie i oznacza przystąpienie do Projektu.
 10. Proces rekrutacji będzie odbywał się w sposób ciągły przez cały okres trwania projektu.
 11. Dniem rozpoczęcia udziału w projekcie jest dzień podpisania deklaracji uczestnika.

§ 7
PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU
 1. Osoba, która otrzymała potwierdzenie przyjęcia do projektu, staje się Uczestnikiem, któremu przysługują prawa i obowiązki określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Uczestnik projektu ma prawo do:
  a) Udziału w bezpłatnych formach wsparcia zaplanowanych w projekcie nr POKL.05.04.02-00-857/10 pt. „Porozumienie Karpackie ››Karpaty Naszym Domem‹‹ aktywnym partnerem dialogu obywatelskiego”;
  b) Wglądu i modyfikacji swoich danych osobowych udostępnionych na potrzeby projektu;
  c) Otrzymania materiałów szkoleniowych;
  d) Otrzymania zaświadczenia poświadczającego udział w oferowanym wsparciu.
 3. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
  a) Wypełnienia i podpisania dokumentów rekrutacyjnych, o których jest mowa w § 6 pkt. 9;
  b) Wypełniania ankiet związanych z realizacją projektu dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu;
  c) Potwierdzenia uczestnictwa we wsparciu poprzez złożenie podpisu na liście obecności;
  d) Potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych i cateringu poprzez złożenie podpisu na liście;
  e) Bieżącego informowania o zmianie danych zarówno uczestników, jak i organizacji pozarządowych, które reprezentują przystępując do projektu;
  f) Osobistego uczestniczenia we wszystkich formach wsparcia, do których się zgłosił. 

§ 9
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2011 r. i obowiązuje do czasu zakończenia projektu, tj. do 31.01.2014 r.
 2. Regulamin jest dostępny w Sekretariacie Projektu oraz na stronie internetowej Realizatora Projektu www.porozumieniekarpackie.pl.
 3. Warunkiem udziału uczestnika w projekcie jest wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), do celów związanych z przeprowadzeniem rekrutacji, szkolenia, monitoringu i ewaluacji projektu oraz wprowadzenia danych do Podsystemu Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego (PEFS), którego celem jest gromadzenie informacji na temat osób i instytucji korzystających ze wsparcia w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz określenie efektywności realizowanych zadań w procesie badań ewaluacyjnych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania skutkuje niemożnością uczestnictwa w projekcie.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje Realizator projektu.
 6. Realizator projektu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w sytuacji zmiany wytycznych, warunków realizacji projektu lub dokumentów programowych, o czym niezwłocznie poinformuje na swojej stronie internetowej.
Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki