Strona główna- Konwencja karpacka- O konwencji karpackiej

O konwencji karpackiej

Ramowa konwencja o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (konwencja karpacka), sporządzona w Kijowie dnia 22 maja 2003 r., została ratyfikowana przez Polskę w roku 2006 (Dz.U. z 2007 r. Nr 96, poz.634). Celem konwencji jest prowadzenie wszechstronnej polityki i współpraca na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat dla poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych oraz zachowania walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Konwencja Karpacka jest konwencją ramową, tzn. określa ogólne cele polityczne, które promują zintegrowane podejście do ochrony przyrodniczego i kulturowego dziedzictwa Karpat. Konwencja nie ustanawia konkretnych zobowiązań, lecz zaprasza strony do współpracy na rzecz wdrażania uzgodnionych w niej zasad. Współpraca ta może przyjmować wiele form, a w tym programy pracy w ramach Konwencji, wspólne działania dwustronne lub wielostronne, pomoc międzynarodowa, czy skoordynowane środki krajowe. Do konwencji sukcesywnie wypracowywane są protokoły tematyczne, rozwijające jej postanowienia w odniesieniu do poszczególnych obszarów zainteresowań konwencji, które obejmują:

 • zintegrowane podejście do gospodarowania zasobami ziemi
 • ochronę i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej
 • planowanie przestrzenne
 • zrównoważone i zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy
 • zrównoważone rolnictwo i leśnictwo
 • zrównoważony transport i infrastrukturę
 • zrównoważoną turystykę
 • przemysł i energię
 • dziedzictwo kulturowe i wiedzę ludową
 • system ocen oddziaływania na środowisko i informowania o stanie środowiska, monitoring oraz wczesne ostrzeganie
 • podnoszenie świadomości, edukację i udział społeczeństwa.

 

Najważniejszym organem konwencji jest Konferencja Stron. Drugie posiedzenie tego organu (COP2) odbyło się w czerwcu 2008 r. w Bukareszcie. Do jego najważniejszych postanowień należy przyjęcie:

 • Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej (jako pierwszego protokołu tematycznego do Konwencji);
 • decyzji wzywającej organy władzy krajów karpackich zajmujące się planowaniem przestrzennym do kontynuowania współpracy dotyczącej spraw związanych z planowaniem przestrzennym w celu osiągnięcia terytorialnej spójności Regionu Karpat;
 • decyzji dotyczącej dalszego wypracowywania i wspólnego programowania działań w dziedzinie integrowania zasobów wodnych i planowania przestrzennego;
 • decyzji dotyczącej kontynuowania prac nad opracowaniem Protokołu o zrównoważonym leśnictwie, Protokołu o zrównoważonym transporcie oraz Protokołu i Strategii zrównoważonej turystyki;
 • decyzji w sprawie zwracania szczególnej uwagi na zagadnienie zrównoważonej produkcji, dystrybucji i konsumpcji energii odnawialnej przy opracowywaniu i wdrażaniu projektów;
 • decyzji o opracowaniu i ustanowieniu "Karpackiego Inwentarza Dziedzictwa Kulturowego", jako narzędzia identyfikacji, ochrony i promocji karpackiego dziedzictwa;
 • decyzji wzywającej do kontynuowania wspierania zachowania lokalnych ras zwierząt i roślin uprawnych;
 • decyzji wzywającej do wspierania inicjatywy "Science for the Carpathians" oraz zamiaru Europejskiej Agencji Środowiska przeprowadzenia analizy porównawczej usług ekosystemowych regionu alpejskiego i karpackiego;
 • decyzji wzywającej do przeprowadzenia regionalnych konsultacji i kontynuowania podnoszenia świadomości społecznej w celu promowania procesu wdrażania Konwencji Karpackiej;
 • decyzji zapraszającej do pełnego wykorzystania dostępnych programów (np. European Territorial Cooperation funds, SDC Cohesion Funds, Norwegian Fund, LIFE+, ENPI, IPA) dla osiągnięcia celów Konwencji Karpackiej;
 • decyzji wyrażającej wdzięczność rządowi Szwajcarii za włączenie Konwencji Karpackiej do możliwych obszarów finansowania projektów z Wkładu Szwajcarskiego w Rozszerzenie UE oraz zachęcającej do przyspieszenia wypracowywania i zatwierdzania skoordynowanych projektów w celu wsparcia Konwencji Karpackiej;
 • decyzji wzywającej do podjęcia niezbędnych działań w celu promowania i zapewnienia pełnego wdrażania Programu Pracy Konwencji, w konsultacji z i ze wsparciem stosownych instytucji, organizacji międzynarodowych i organizacji pozarządowych;
 • decyzji wzywającej do przekazywania informacji o przyszłych projektach związanych z Karpatami, już we wczesnym stadium ich opracowywania oraz proszącej Komitet Wdrażający Konwencji Karpackiej o wypracowanie mechanizmu zapewniającego, że projekty są zgodne z postanowieniami Konwencji.

 

Trzecie Posiedzenie Konferencji Stron Konwencji odbyło się w Bratysławie (Republika Słowacka), wiosną 2011 r.

Źródło: www.mos.gov.pl

Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki