Strona główna- Porozumienie Karpackie- Historia Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”

Historia Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem”

2004 | Grupa Inicjatywna Zielone Karpaty

28 grudnia 2004 r. w Polskim Klubie Ekologicznym w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie Grupy Inicjatywnej „Zielone Karpaty”. W spotkaniu uczestniczyli: przedstawiciel Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytutu Ochrony Przyrody PAN, Polskiego Klubu Ekologicznego, Instytutu Turystyki w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, UNEP/GRID-Warszawa, Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji, Polskiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Górskich, Fundacji Partnerstwo dla Środowiska, Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN, Stowarzyszenia Ekopsychologia.

Ustalono następujące cele i działania:

 1. Zintegrowanie działań na rzecz ochrony Ekosystemu Karpaty
 2. Zintegrowanie środowisk organizacji pozarządowych na rzecz ochrony i rozwoju Ekosystemu Karpaty
 3. Zintensyfikowanie działań na rzecz większej aktywności Polski na arenie międzynarodowej
 4. Stworzenie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Karpat, uwzględniającej:
 • koncentrację na problemie wody – teren Karpat jako rezerwuwar wody pitnej
 • rozwój turystyki, jako istotny element rozwoju regionu
 • rozwój i promocję uzdrowisk
 • rozwój socjalny oraz rozwój infrastruktury technicznej
 • wrażliwość terenów górskich na zmiany środowiskowe
 • przeciwdziałanie niekontrolowanej urbanizacji (inwazji obcych form kulturowych)
 • problemy socjalne mieszkańców terenów górskich (nieopłacalność produkcji rolnej)
 • zagadnienia związane z eko-transportem na terenach wiejskich
 • świadomości rolników, którzy mogą być naturalnymi konserwatorami przyrody
 • problemy tożsamości oraz kultury lokalnej
 • stworzenie oferty turystycznej,
 • plany zagospodarowania przestrzennego regionu

Grupa Inicjatywna "Zielone Karpaty" jest kontynuacją podjętych w Polsce oraz za granicą działań, które zakończyły się mniejszym lub większym sukcesem. Wśród nich należy wymienić:

 • "Memoriał Górski", opracowany przez samorządy gmin Karpat i Sudetów w 1993 r.,
 • uroczyste posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska Senatu RP „Karpaty Łączą” w 1997 roku, w którym uczestniczyli przedstawiciele Ministerstw Krajów Karpackich,
 • "Memoriał Karpacki", projekt w którym uczestniczyli przedstawiciele 150 karpackich gmin z Polski, Ukrainy i Słowacji, posłowie, samorządowcy, członkowie organizacji ekologicznych, 2000
 • Podpisanie Ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat w Kijowie, 2003
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Karpaty i inne euroregiony – postawy psychologiczne wobec ochrony środowiska”, 2004
 • Carpathian Ecoregion Initiative, międzynarodowe stowarzyszenie zarejestrowane w Bratysławie w 2005

 Są to jedynie wybrane inicjatywy, których pokłosiem były prace nad Porozumieniem Karpackim "Karpaty Naszym Domem".

2005 | Próba podpisania Porozumienia Karpackiego – spotkanie w Ministerstwie Środowiska

Po kilku spotkaniach konsultacyjnych z instytucjami, organizacjami oraz trzema urzędami marszałkowskimi województwa karpackich w 2005 r. został opracowany tekst Porozumienia Karpackiego „w sprawie współdziałania na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz promocji obszaru Zielone Karpaty”. W dniu 16 listopada 2005 roku w gmachu Ministerstwa Środowiska odbyło się spotkanie mające na celu zatwierdzenie ostatecznego kształtu Porozumienia.

W spotkaniu udział wzięli:

 1. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach - Jerzy Parusel
 2. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie - Jacek Pijanowski
 3. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Andrzej Kostecki i Wojciech Szczęch
 4. Przedstawiciel Ministra Środowiska – Maria Kłokocka.
 5. Przedstawiciele Grupy Inicjatywnej „Zielone Karpaty”- Marek Baronowski i Ryszard Ochwat.

 Celem spotkania było:

 1. Opracowanie ostatecznego tekstu Porozumienia,
 2. Opracowanie planu pracy, który będzie realizował zapisy Porozumienia
 3. Podjęcie decyzji w kwestiach organizacyjnych (biuro, finansowanie itp.)
 4. Zidentyfikowanie źródeł finansowania Porozumienia oraz projektów, które w ramach współpracy będą realizowane
 5. Zidentyfikowania partnerów, którzy będą wspierać działania Porozumienia.

W toku dyskusji do projektu tekstu Porozumienia zgłoszono uwagi wzmacniające funkcję realizacyjną konwencji karpackiej przez Porozumienie. Uczestnicy podkreślali niezbędną ścisłą więź Porozumienia i ratyfikowanej Ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat. Zaproponowano również, by Porozumienie powołało Radę Naukowo-Programową. Podjęto ustalenie, że siedzibą Porozumienia powinien być Kraków.

W dyskusji nad planem pracy określającym działania na czas po podpisaniu Porozumienia, podkreślano szczególnie:

 • potrzebę zespolenia działań podejmowanych w ramach Porozumienia z działaniami na rzecz realizacji postanowień konwencji. Zespoleniu tych działań najlepiej służyłoby połączenie Sekretariatu Konwencji i Biura Porozumienia w jednej siedzibie na terenie Krakowa. Taka formuła zapewniłaby mocne lokalne, społeczne poparcie dla Konwencji, aktywną realizację zapisanych w niej zadań oraz spójną międzynarodową reprezentację interesów Polski.
 • problem z zabezpieczeniem środków finansowych na koszty Biura Porozumienia i Rady Naukowo-Programowej.
 • potrzebę wspierania działań w celu opracowania Strategii Zrównoważonego Rozwoju Karpat.

Dokonano ponadto podziału zadań, w ramach którego:

 • przedstawiciele urzędów marszałkowskich: 
  • przekażą ustalenia i sugestie swoim zwierzchnikom,
  • spowodują wypracowanie stanowiska w sprawie wysokości kwoty możliwej do przeznaczenia na utrzymanie biura Porozumienia.
 • Ryszrad Ochwat wprowadzi zgłoszone uwagi do omawianych dokumentów,
 • Maria Kłokocka i Ryszard Ochwat doprowadzą do ustalenia terminu podpisania Porozumienia z Ministrem Środowiska oraz przygotują uroczyste jego podpisanie,
 • Grupa Inicjatywna „Zielone Karpaty” podejmie działania wzmacniające realizację zadań Konwencji i Porozumienia poprzez połączenie Sekretariatu Konwencji z Biurem Porozumienia, z siedzibą w Krakowie.

Opinia Radcy Prawnego urzędu marszałkowskiego w Krakowie

W dniu 5 grudnia 2005 roku Grupa Inicjatywne „Zielone Karpaty” otrzymała opinię Radcy Prawnego urzędu marszałkowskiego w Krakowie. Większość uwag zawartych w tym dokumencie została uznana za zasadne i tekst Porozumienia został odpowiednio do nich dostosowany.

Jednakże nie udało się już zorganizować kolejnego spotkania przedstawicieli wszystkich karpackich urzędów marszałkowskich, Ministerstwa Środowiska oraz Grupy Inicjatywnej "Zielone Karpaty".

2010 | Nowe otwarcie – Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”

Przez ostatnie 5 lat, które minęły od próby podpisania Porozumienia Karpackiego, obserwowaliśmy postępującą degradację środowiska ludzkiego i przyrodniczego. Z perspektywy czasu oraz dzięki licznym wspólnym działaniom na rzecz regionu karpackiego możemy obiektywnie ocenić podjętą w 2005 roku próbę powołania Partnerstwa wielu organizacji i instytucji. Idea ta przetrwała próbę czasu, gdyż problemy które ją zainicjowały nie zniknęły, wręcz się nasiliły. Jednakże sama formuła Porozumienia zmieniła się na otwartą współpracę wszystkich podmiotów i organizacji którym przyświecają cele zawarte w Porozumieniu.

Do ponownej próby podpisania Porozumienia Karpackiego motywowały nas następujące wydarzenia:

 1. Konsultacje społeczne „Wzmocnienie udziału społecznego w realizacji konwencji karpackiej”, organizowane w roku 2005
 2. Ratyfikowanie i wejście w życie Ramowej konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat w roku 2006
 3. Powstanie Koalicji Zielone Karpaty w 2006 roku
 4. Podpisanie Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej w roku 2008
 5. Realizacja licznych inicjatyw przez instytucje i organizacje partnerskie takich jak: OWCA PLUS, Portal Zielone Karpaty, Podręcznik Świat Karpat i inne.

W efekcie, w dniu 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy zostało podpisane Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem”.

Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki