Strona główna- Porozumienie Karpackie- O Porozumieniu

O Porozumieniu

Partnerzy Porozumienia Karpackiego - Rajcza, 23 kwietnia 2010 r. (fot. Janusz Marcinkiewicz)
Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” zostało podpisane w dn. 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy w Beskidzie Żywieckim.

Sygnatariuszami Porozumienia było sześć organizacji, które utworzyły Radę koordynującą, organizującą i określającą zakres merytoryczny działalności Porozumienia:

 • Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura,
 • Gorczański Odział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej,
 • Związek Podhalan - Odział Górali Śląskich,
 • Stowarzyszenie Jedność Beskidzka,
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej,
 • Stowarzyszenie Ekopsychologia.

POROZUMIENIE KARPACKIE „KARPATY NASZYM DOMEM”

CZYLI KOALICJA NA RZECZ WDRAŻANIA KONWENCJI O OCHRONIE I ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU KARPAT

 

Niżej podpisani Członkowie Porozumienia Karpackiego „Karpaty Naszym Domem” (zwanego dalej Porozumieniem) podzielając pogląd Stron Ramowej Konwencji
o Ochronie i Zrównoważonym Rozwoju Karpat (Konwencji Karpackiej), że:

 • Karpaty są unikalnym naturalnym skarbem o wyjątkowym pięknie i wartości przyrodniczej, ważną ostoją różnorodności biologicznej, obszarem źródliskowym głównych rzek, istotnym siedliskiem i ostoją dla wielu zagrożonych gatunków roślin i zwierząt oraz największym
  w Europie obszarem lasów pierwotnych;
 • Karpaty stanowią istotne środowisko przyrodnicze, gospodarcze, kulturowe, rekreacyjne oraz środowisko życia w sercu Europy, dzielone przez wielu ludzi i wiele państw.
 • „cytat o kulturze”

 

Nawiązując do:

 1. Protokołu o ochronie i zrównoważonym użytkowaniu różnorodności biologicznej i krajobrazowej do Konwencji Karpackiej, Artykuł 6. Udział władz regionalnych i lokalnych oraz innych zainteresowanych podmiotów, ustęp 1: Każda ze Stron podejmie środki w celu ułatwienia, w ramach swojej istniejącej struktury instytucjonalnej, koordynacji i współpracy pomiędzy zainteresowanymi instytucjami oraz regionalnymi i lokalnymi władzami tak, aby zachęcać je do wspólnej odpowiedzialności, w szczególności, w celu rozwijania i wzmacniania synergii podczas wdrażania polityk ochrony, odtwarzania i zrównoważonego użytkowania biologicznej i krajobrazowej różnorodności Karpat oraz wynikających z nich środków”.
 1. Decyzji Pierwszego Spotkania Konferencji Stron Konwencji Karpackiej, COP 1/12 Punkt 6
  (i)
  porządku obrad, Zagadnienia przekrojowe, m.in. podnoszenie świadomości, edukacja
  i udział społeczeństwa
  , ustęp 5: Konferencja Stron popiera i zaleca tworzenie
  i opracowywanie krajowych mechanizmów na rzecz rozwoju wdrażania Konwencji Karpackiej, łącznie z informacją, włączeniem i budowaniem potencjału wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz społeczeństwa obywatelskiego, związanego z postępem i dalszym rozwojem Konwencji Karpackiej”.
 2. Decyzji Drugiego Spotkania Konferencji Stron Konwencji Karpackiej, COP2/10 Zagadnienia horyzontalne, w tym podnoszenie świadomości, edukacja i udział społeczeństwa, ustęp 5: „Konferencja Stron ponawia swoją rekomendację dotyczącą ustanowienia i rozwoju mechanizmów krajowych przyczyniających się do wdrażania Konwencji Karpackiej, m.in.
  w zakresie informowania, zaangażowania i budowania potencjału właściwych zainteresowanych podmiotów i społeczeństwa obywatelskiego związanego z procesem
  i przyszłym rozwojem Konwencji Karpackiej” oraz ustęp 6: „Konferencja Stron występuje
  do Stron i innych zainteresowanych podmiotów o przeprowadzenie konsultacji regionalnych
  i dalsze podnoszenie świadomości społeczeństwa w celu przyczynienia się do procesu wdrażania Konwencji Karpackiej”.

 


Uzgodnili, co następuje:

 

Artykuł 1. Cel Porozumienia

Celami Porozumienia Karpackiego „Karpaty naszym domem” są:

 1. Kształtowanie świadomości i tożsamości karpackiej.
 2. Wielosektorowa współpraca na rzecz podnoszenia świadomości i wdrażania zapisów Konwencji Karpackiej.
 3. Współpraca na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju Karpat w celu poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych, z uwzględnieniem potrzeby zrównoważonego rozwoju rolnictwa, leśnictwa, turystyki, transportu i infrastruktury, zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej, oraz zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania wodami dorzeczy i gospodarowania zasobami ziemi.
 4. Identyfikacja, zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności regionów, tradycyjnej wiedzy ludowej, promowania miejscowych produktów, wyrobów artystycznych i rękodzielniczych, rzemiosła, tradycyjnego pasterstwa oraz folkloru.
 5. Podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru wśród mieszkańców regionu karpackiego, Polski i Europy, podnoszenie świadomości ekologicznej, poprawa dostępu społeczeństwa do informacji o ochronie środowiska i zrównoważonym rozwoju Karpat;
 6. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży z terenu Karpat.
 7. Promowanie efektywnych rozwiązań wspierających zrównoważony rozwój Karpat oraz przekazywanie kompetencji, wiedzy i doświadczenia Członków Porozumienia w tym zakresie.
 8. Działanie na rzecz uwzględniania specyficznych problemów regionu karpackiego w polityce regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
 9. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Karpat w przestrzeni europejskiej.

 

Artykuł nr 2. Zakres Działań Porozumienia

Członkowie Porozumienia działają na rzecz realizacji jego celów przez:

 1. Organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw Członków Porozumienia w celu wdrażania postanowień Konwencji Karpackiej.
 2. Inicjowanie krajowej i międzynarodowej współpracy instytucji, organizacji i osób oraz reprezentacja środowisk lokalnych polskich Karpat na forum międzynarodowym.
 3. Podejmowanie działań w celu zintegrowania społeczności lokalnych krajów karpackich, poprzez przełamywanie barier kulturowych, językowych i religijnych.
 4. Powoływanie grup zadaniowych, grup ekspertów, społecznych rad oraz innych gremiów, których celem będzie wspieranie instytucji rządowych i samorządowych w procesie wdrażania Konwencji Karpackiej, w tym w dostosowywaniu dokumentów strategicznych i programowych do jej postanowień.
 5. Gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczącej ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat.
 6. Wspieranie udziału społecznego lokalnym we wdrażaniu Konwencji Karpackiej na poziomie regionalnym i poprzez utworzenie Karpackiego Funduszu Grantowego dla inicjatyw obywatelskich mających na celu ochronę i zrównoważony rozwój regionu karpackiego.
 7. Tworzenie klimatu społecznego poparcia dla wdrażania Konwencji Karpackiej i edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat, między innymi poprzez organizację konkursów popularyzujących Konwencję Karpacką oraz organizacja Forum Karpackiego.
 8. Wspieranie organizacji i osób zajmujących się wyrównywaniem szans dzieci i młodzieży z terenu Karpat.
 9. Realizowanie innych zadań, w tym zleconych przez administrację publiczną lub określonych przez Radę w Planie Działań (proces przyjmowania Planu znajduje się w Regulaminie Działania Porozumienia).

 

Artykuł nr 3. Członkostwo w Porozumieniu

 1. Współpraca pomiędzy Członkami Porozumienia odbywa się w oparciu o następujące zasady:
 • równoprawność wszystkich Członków w ramach Porozumienia,
 • otwartość i zaufanie,
 • wzajemny szacunek.
 1. Porozumienie ma charakter otwarty. Do Porozumienia może dołączyć każdy podmiot deklarujący utożsamianie się z jego celami i zobowiązujący się przestrzegać zasad jego funkcjonowania określonych w Regulaminie Działania Porozumienia.
 2. Zasady przystąpienia do Porozumienia oraz pozostałe kwestie dot. członkostwa są ujęte w Regulaminie Działania Porozumienia.

 

 

Członkowie Porozumienia Karpackiego „KARPATY NASZYM DOMEM”:

Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki