Strona główna- Działania- Porozumienie Karpackie

Porozumienie Karpackie

Partnerzy Porozumienia Karpackiego - Rajcza, 23 kwietnia 2010 r. (fot. Janusz Marcinkiewicz)
Porozumienie Karpackie „Karpaty Naszym Domem” zostało podpisane w dn. 23 kwietnia 2010 roku podczas I Forum Karpackiego w Rajczy w Beskidzie Żywieckim.

Sygnatariuszami Porozumienia było sześć organizacji, które utworzyły Radę koordynującą, organizującą i określającą zakres merytoryczny działalności Porozumienia:

 • Cieszyńskie Stowarzyszenie Agroturystyczne Natura,
 • Gorczański Odział Związku Podhalan w Ochotnicy Górnej,
 • Związek Podhalan - Odział Górali Śląskich,
 • Stowarzyszenie Jedność Beskidzka,
 • Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej,
 • Stowarzyszenie Ekopsychologia.

Celem Porozumienia Karpackiego „Karpaty naszym domem” jest:

 1. Rozwój społeczno-gospodarczy Karpat, uwzględniający zrównoważony rozwój rolnictwa i leśnictwa, zintegrowane podejście do gospodarowania zasobami ziemi, zrównoważony transport i infrastrukturę, zrównoważoną turystykę, technologie czystej produkcji, zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, zrównoważone i zintegrowane zarządzanie wodami dorzeczy.
 2. Wzmacnianie znaczenia rozwoju Karpat w polityce przestrzennej i regionalnej Państwa;
 3. Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności Karpat w przestrzeni europejskiej;
 4. Zachowanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i wiedzy ludowej miejscowej ludności, wprowadzania na rynek i promowania miejscowych produktów, wyrobów artystycznych i rękodzielniczych;
 5. Podnoszenie poziomu wiedzy o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru wśród mieszkańców regionu, Polski i Europy, podnoszenie świadomości ekologicznej, poprawę dostępu społeczeństwa do informacji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat;
 6. Prowadzenie wszechstronnej współpracy na rzecz ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat w celu między innymi poprawy jakości życia, wzmocnienia miejscowej gospodarki i społeczności lokalnych;
 7. Ogromadzanie społeczności lokalnej wokół jak najlepszych rozwiązań na rzecz rozwoju regionu karpackiego, w oparciu o kompetencje, wiedzę i doświadczenia uczestników Porozumienia.

 

Kluczowe działania Porozumienia:

 1. Połączenie potencjału podmiotów w działaniach na rzecz wdrażania Konwencji o ochronie i zrównoważonym rozwoju Karpat (zwanej dalej konwencją karpacką).
 2. Angażowanie wszystkich zainteresowanych instytucji, organizacji i osób w Polsce w promowanie ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat (zgodnie z założeniami konwencji).
 3. Organizacyjne i finansowe wspieranie inicjatyw członków Porozumienia w celu spójnego i efektywnego wdrażania założeń konwencji karpackiej.
 4. Gromadzenie i upowszechnianie informacji dotyczącej ochrony i zrównoważonego rozwoju Karpat
 5. Wspieranie instytucji rządowych i samorządowych w realizacji zobowiązań związanych z realizacją konwencji karpackiej w Polsce, w tym dostosowanie dokumentów strategicznych i programowych do założeń konwencji.
 6. Tworzenie klimatu społecznego poparcia dla Konwencji Karpackiej, a w szczególności w zakresie zobowiązań dotyczących ochrony bioróżnorodności w programie Natura 2000, dyrektywy wodnej itp.
 7. Opiniowanie dokumentów strategicznych (plany zagospodarowania przestrzennego, strategie rozwoju regionalnego, strategie rozwoju turystyki i in.)
 8. Wspieranie udziału społeczeństwa w procesie decyzyjnym na poziomie regionalnym i lokalnym
 9. Budowanie Karpackiej platformy współpracy
 10. Doradztwo w zakresie inwestycji, ocen oddziaływania na środowisko oraz prawnych uwarunkowań planowanych działań
 11. Wzmocnienie udziału społecznego w realizacji zobowiązań w zakresie realizacji konwencji karpackiej poprzez organizowanie programu małych grantów dla inicjatyw obywatelskich mających na celu ochronę i zrównoważony rozwój regionu karpackiego
 12. Zainicjowanie Funduszu Grantowego skierowanego do lokalnych organizacji pozarządowych. Fundatorami będą samorządy lokalne oraz sektor prywatny związany z regionem karpackim. Program Małych Grantów stanowiłby wsparcie realizacji poszczególnych programów na poziomie lokalnym i jednocześnie gwarantował zaangażowanie wszystkich zainteresowanych grup społecznych.
 13. Reprezentacja polskich Karpat na poziomie międzynarodowym.
 14. Organizacja raz w roku Forum Karpackiego. Forum Karpackie będzie spotkaniem członków Porozumienia oraz innych podmiotów w celu podsumowania rocznej działalności Porozumienia oraz zaplanowania dalszych działań. Forum Karpackie będzie w miarę możliwości organizowane w innych miejscach, zgodnie z decyzją Rady Porozumienia.
 15. Realizowanie innych zadań zleconych przez administrację publiczną oraz określonych przez Radę Porozumienia.

 

Zasady funkcjonowania Porozumienia

 1. Porozumieniem kieruje Rada Porozumienia, która koordynuje, organizuje i określa zakres merytoryczny działalności Porozumienia.
 2. Rada Porozumienia wyznacza Organizację Wiodącą Porozumienia, która organizuje prace porozumienia i reprezentuje Porozumienie. Organizacją Wiodącą zostało Stowarzyszenie Ekopsychologia.
 3. Porozumienie ma charakter otwarty i rozwojowy. Do uczestników, którzy zainicjowali Porozumienie może dołączyć każdy podmiot deklarujący utożsamianie się z celami Porozumienia, poprzez złożenie Deklaracji Przystąpienia Do Porozumienia oraz spełniając warunki określone w paragrafie 7.
Newsletter
Znajdź nas na

social_facebook_box_blue.pngsocial_rss_box_orange.png

Członkowie Porozumienia

NATURA_logo.gifGorczański Oddział Związku Podhalan w Ochotnicy GórnejStowarzyszenie EkopsychologiaStowarzyszenie Jedność Beskidzka Wiejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy GórnejZwiązek Podhalan - Oddział Górali ŚląskichGminna Rada Kobiet w RajczyStowarzyszenie Gazdowie Doliny Cichej w SoblówceGmina Miasta SanokaStowarzyszenie na rzecz Walki z Chorobami Nowotworowymi SANITAS Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana GrodkaStowarzyszenie "Sanocki Ekonomik"Stowarzyszenie Przewodników Turystycznych "Karpaty" Beskid_Zielony.jpgFundacja Przyroda KarpatFundacja Pasterstwo TransumancyjneKarpacka Strefa Interakcji "Zorza"Teen Challenge Oddział w WiniarczykówceBiuro Turystyki Kulturowej PAWUK  Zagroda Magija Gościniec Rabe Pro CarpathiaBeskidzkie Stowarzyszenie Produkcji Ekologicznej i Turystyki "Best Proeko"Polski Klub Ekologiczny Koło w Krynicy-ZdrojuStowarzyszenie Miłośników Beskidzkiego Folkloru, Muzyki, Tańca i Śpiewu "Pod Ochodzitą"Towarzystwo Miłośników Ziemi Muszyńskiej Centrum Turystyki Kulturowej "CARPATHIA" Fundacja PRZEkarpacie wBieszczadach.net Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Kamesznicy "PROĆPOK" Liga Ochrony Przyrody Okręg Bieszczadzki Sądecka Organizacja Turystyczna Gmina Sękowa Fundacja BESKIDZKA ZIMA LOT Krakowska Organizacja Turystyczna Wielicka Lokalna Organizacja Turystyczna Gmina Ochotnica Dolna Gmina Zarszyn Stowarzyszenie im. artysty Jana Wałacha w Istebnej Gmina Łużna Oddział Akademicki PTTK w Krakowie Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Regionalnego "Na Grapie" Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bobrka ZajazdPodCarynska_logo.gif Dom Sądecki